Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.11.2021 00:00 - 30.12.2021 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

•osaa kuvata erilaisia vanhuuteen ja vanhenemiseen liitettyjä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia käsityksiä sekä vanhuuden monimuotoisuutta

•osaa selittää miten erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät säätelevät ja muokkaavat vanhuutta ja vanhenemista sekä niihin liitettyjä merkityksiä

•osaa raportoida ja reflektoida lukemaansa tekstiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kulttuuri- ja sosiaaligerontologisen tutkimuksen käsitteisiin ja näkökulmiin. Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää ja sukupolvea koskevat käsitteet. Sosiaalinen vanheneminen, ikääntymis- ja elämänkulkuteoriat. Vanhuuden monimuotoisuus.

verkko-opinnot

Opintojakson hinta on 105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

22.10.2021 mennessä