Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaaja 30 op (JAMK)

10.09.2020 00:00 - 12.11.2021 00:00

Koulutus alkaa 10.9.2020 ja päättyy 12.11.2021     

Lähiopetus 1. päivänä kello 11.30–18.00 ja 2. päivänä kello 9.00–16.15.   

Lähiopetukset:
to-pe 10.–11.9.2020
pe 23.10.2020
to-pe 26.–27.11.2020
pe 22.1.2021
to-pe 25.–26.3.2021
to-pe 20.–21.5.2021
to-pe 26.–27.8.2021
to-pe 23.–24.9.2021
to-pe 11.–12.11.2021

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Kouluttaudu muistiterveyden erityisosaajaksi ja opi samalla muistiterveyteen liittyvä ennakoiva, tutkimuksellinen ja kehittävä työote, jota voit hyödyntää oman asiantuntijuutesi ja työyhteisösi kehittämisessä. 

Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai ammatillisen opistoasteen suorittaneet ja muutoin riittävät opiskeluvalmiudet omaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.  

Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaajakoulutuksen tavoitteena on, että oppimisprosessin kautta:

 • perehdyt keskeisiin toimintaympäristön muutoksiin
 • saat valmiuksia ennakoivaan ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiantuntijana
 • saat valmiuksia muistiterveyden edistämiseen, muistisairauksien varhaiseen toteamiseen, laadukkaan ja asiakaslähtöisen hoidon/palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • osaat muistiterveyden asiantuntijana suunnitella, toteuttaa ja arvioida vaikuttavaa, asiakkaan elämänlaatua tukevaa ohjausta niin yksilö- kuin perhe- ja yhteisötasolla
 • osaat rakentavasti arvioida ja kehittää näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen nykyisiä toimintakäytäntöjä muistiterveyden edistämisessä yhdessä eri tahojen kanssa
 • osaat arvioida osaamistasi muistiterveyden asiantuntijana
 • osaat tehdä ja toteuttaa suunnitelmallisesti realistisen kehittymis-/urasuunnitelman
 • saat valmiuksia toimia muistiterveyden edistämisen ja muistihoitotyön asiantuntijana ja ammattilaisena
 • saat valmiuksia motivoida työyhteisöäsi yhteisölliseen ja tulokselliseen osaamisen tarkasteluun, kehittämiseen ja hyödyntämiseen

Asiakas- ja yhteistyöosaaminen muistihoitotyössä 24 op

 • Eettiset ja juridiset lähtökohdat muistihoitotyössä 2op
 • Logoterapeuttisen ajattelun ja Tunteva-mallin mahdollisuudet muistiasiakkaan ja läheisen kohtaamisessa sekä tukemisessa 2op
 • Muistikuntoutumista tukevat palvelut ja ohjaus 5op
 • Muistiosaamisen kehittäminen palveluasumisessa – laatua elämän loppuun saakka 5 op
 • Muistikuntoutumista tukeva kotihoito 5op
 • Muistisairauksiin liittyvä osaaminen ja asiantuntijuus 5op

Muistitutkimus- ja kehittämisosaaminen 6 op

Torstai ja perjantai 10.–11.9.2020
o    Opetussuunnitelma, tavoitteet, menetelmät ja arviointi
o    Muistikoordinaattorin toimialue    
o    Eettiset ja juridiset lähtökohdat muistihoitotyössä
o    Itsemäärääminen: arvot ja käytännöt
o    Juridiset kysymykset
o    Muistikuntoutumista tukevat palvelut ja ohjaus
o    Ihmisläheisiä menetelmiä muistiasiakkaan ja perheen kohtaamisessa sekä tukemisessa (logoterapia ja Tunteva-malli)
Kouluttajina: Riitta Räsänen (lähiopetus), Tuukka Kivioja (luentotallenne), JAMK

Perjantai 23.10.2020
o    Muistiasiakkaan hoitopolku
o    Muistiyhdistystoiminta ja ajankohtaiset haasteet
o    Muistikuntoutumista tukevat palvelut ja ohjaus
Kouluttajina: Riitta Räsänen (lähiopetus), Kristiina Juntunen (luentotallenne), JAMK

Torstai ja perjantai 26.–27.11.2020
o    Kehittämistehtävän suunnittelu käynnistyy
o    Muistiasiakkaan elämänlaatu ja sen tukeminen
o    Moniammatillinen kuntoutuminen - opintokäynti
o    Ravitsemus ja muistisairaudet
o    Lääkehoito muistityössä
Kouluttajina: Riitta Räsänen (lähiopetus), Sirpa Sandelin (luentotallenne), JAMK

Perjantai 22.1.2021
o    Aivoterveyden edistäminen ja muistisairauksien ennalta ehkäisy
o    Eri muistisairaudet, aivomuutokset, lääkehoitokognitio
Kouluttajana: Riitta Räsänen, JAMK

Torstai ja perjantai 25.–26.3.2021
o    Muistisairauksien lääketieteellinen hoito / lääkäriluento
o    Käytösoiretilanteiden ennalta ehkäisy ja ratkaiseminen
Kouluttajana: Riitta Räsänen JAMK

Torstai ja perjantai 20.–21.5.2021
o    Muistipoliklinikan toiminta
o    Muistisairaan ihmisen fyysinen ja psykososiaalinen kuntoutuminen ja näyttöön perustuvat menetelmät
o    Tärkeimmät toimintakykymittarit sekä niiden käytännön tulkinta ja hyödyntäminen
o    ICF ja toimintakyvyn arviointi
o    CERARD-arviointi
Kouluttajina: Riitta Räsänen (lähiopetus), Anu Myllyharju-Puikkonen (luentotallenne), JAMK

Torstai ja perjantai 26.–27.8.2021
o    Orientaatiota syksyn opintoihin ja kehittämistehtävien tarkastelua
o    MoCA-oppimistehtävän analysointi
o    Ajokyvyn arviointi
o    Nielemis- ja puhevaikeudet muistiasiakkaalla
o    Seksuaalisuus muistihoitotyössä
o    Vaikeiden asiakastilanteiden hallinta muistihoitotyössä
Kouluttajana: Riitta Räsänen, JAMK

Torstai ja perjantai 27.–28.9.2021
o    Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu ja työtapa sekä positiivinen psykologia
o    Käytännön menetelmiä, joiden avulla työntekijöiden, omaisten ja muistisairaan ihmisen omien voimavarojen ja vahvuuksien käyttöä vahvistetaan
o    Muistisairas ihminen ja perhe
Kouluttajana: Riitta Räsänen, JAMK

Torstai ja perjantai 11.–12.11.2021
o    Kehittämistehtävät
o    Kotona asumisen mahdollistaminen    
o    Muistisairas ihminen, luopuminen ja suru
Kouluttajana: Riitta Räsänen JAMK

Päiväkohtaiset sisällöt ovat suuntaa-antavia ja ne tarkentuvat koulutuksen aikana.

Opiskelu on prosessiluonteista ja se kestää noin vuoden. Koulutukseen sisältyy 16 lähiopetuspäivää. Lähiopetuksesta osa on asiantuntijaseminaareja.

Vastuuopettajana on Riitta Räsänen, YTT, TtM, päätoiminen tuntiopettaja, JAMK, hyvinvointiyksikkö.

Verkkopedagogiikan suunnittelija Tuukka Kivioja, JAMK

Lehtori Kristiina Juntunen, JAMK

Tuntiopettaja Sirpa Sandelin, JAMK

Lehtori Anu Myllyharju-Puikkonen, JAMK

Koulutuksen toteutuksessa käytetään myös JAMKin ulkopuolisia kouluttajia ja muuta Jyväskylän ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöä.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Opinnot toteutetaan JAMKin 2019 opetussuunnitelman mukaan noudattaen JAMKin tutkintosääntöä sekä pedagogisia ja eettisiä periaatteita.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

2995 €. Opintomaksu sisältää lähijaksojen opetuksen, etäopintojen ohjauksen ja kehittämishankkeen ohjauksen. Opiskeluun liittyvät mahdolliset opintokäynnit opiskelija kustantaa itse.

25.08.2020 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 25.8.2020 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.