Johdatus epidemiologiaan ja biostatistiikkaan 4 op

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

25.10.2021 00:00 - 25.11.2021 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja hallitsee epidemiologisen ajattelutavan ja peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää biostatistiikan peruskäsitteet ja tunnistaa ja osaa arvioida epidemiologisen tutkimusraportin olennaisen sisällön.

Sairauksien esiintyvyyden mittasuureet. Altistuminen, riskitekijä, riski. Epidemiologiset tutkimusasetelmat. Syy-yhteyden arviointi. Tutkimusten tulkinta ja virhelähteet. Muuttujat, luokittelut, aineistot ja tulosten kuvaus, yhteyksien tutkimisen periaatteita. Tutkimussuunnitelma ja tutkimusraportti. Tutkimusetiikka.

Verkko-opinnot. Verkkoluentotallenteet (1h), omatoiminen opiskelu (80h), verkkotentti, oppimistehtävä (1 tehtävä) (20h).

Opintojakson hinta on 85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.10.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).